Học bổng là một khoản tiền được cung cấp cho các học sinh, sinh viên xuất