1. Cốc dùng một lần cộng thêm lõi của giấy cuộn sẽ tạo nên một chiếc