Trái đất được tạo ra và sự sống bắt đầu, nhưng nhanh chóng, loài người đã