“Photobomb” có thể hiểu “nôm na” là một nhân vật mà người chụp ban đầu không