Việt Nam là một trong số các nước đi bên phải đường khi tham gia giao