Khoa học luôn cố gắng và đã có rất nhiều thành công trong việc giải thích