Đây là 15 bức ảnh quý ghi lại những khoảnh khắc trong lịch sử mà chúng