Bạn có tin rằng chỉ cần xê dịch một chút đồ vật, hay thay chiếc ga