Bạn đã từng nổi loạn, bạn đã từng bỏ qua mọi nguyên tắc luật lệ và