Để ủng hộ Pháp cũng như Paris sau những sự kiện khủng bố thương tâm gần