Đó là khi một khuôn mặt vô tình xuất hiện trên các đồ vật người ta