Thiên nhiên quả thật rất tuyệt vời, qua những phương tiện thông tin chúng ta có