Đó là đất nước độc tài, đầy bất công và khổ cực cho người dân, và