1. Kẹp giấy 2. Que diêm 3. Dĩa 4. Kẹo xoắn 5. Bóng bầu dục 6.