Sống tối giản đang được nhắc đến nhiều hơn ở Nhật Bản, đó là một phong