Khác với những gì xảy ra trước đây, chất lượng cuộc sống của loài người đang