Sẽ là một giấc mơ tuyệt vời, nếu bạn được đi đây đó trên một chiếc