Bạn đã thực sự tự tin là sử dụng hết mọi tính năng khi cầm chiếc