Vấn đề muôn thuở của những chủ sở hữu xe ô tô, đó là làm thế