Những nét mặt, cử chỉ của chúng như muốn ân hận về những hành động thiếu