Đối với một số người, du lịch để thư giãn chưa đủ, mà phải là thử