Hong Kong là một quốc gia rất nhỏ bé với diện tích đất chỉ vẻn vẹn