Những cuộc thi, những cuộc thách thức bản thân hoặc là những sự kiện lớn diễn