Thế giới ngày nay, vẫn có nhiều tàn tích bị bỏ hoang, cho ta một cái