Đã bao giờ bạn nhận được câu trả lời theo đúng nghĩa bóng trong câu hỏi