Chiến tranh Việt Nam luôn là để tài muôn thủa trong các cuộc tranh luận, đặc