Khi mà con người có thể dễ dàng chia sẻ mọi thứ với nhau, thì bên