Nếu may mắn là niềm vui mà con người luôn mong đợi thì thực sự chúng