Đã bao giờ bạn đứng trước những điều rất bình thường như căn hầm tối và