Giết người hàng loạt là kẻ giết từ ba người trở lên trong khoảng thời gian