Bạn đã từng nghe nói đến dụng cụ tạo núm đồng tiền, hay lồng ngoài trời