Được gọi là ngày nói dối, 1/4 luôn cơ hội hoàn hảo để bạn bè chơi