Một nhà quay phim nghiệp dư đã bắt được hình ảnh 10 vật thể bay màu