Hằng ngày, con người chúng ta đều hít thở bằng khí Oxy và không phải trả