Parkour được xem là một môn nghệ thuật trong thế giới hiện đại của giới trẻ,nó