Nóng lên toàn cầu sẽ dẫn đến thảm họa thiên nhiên tàn khốc, và kẻ phải