Việc phác thảo những bức hình của tội phạm giúp cảnh sát xác định và tìm