30. 5000 đường dây điện thoại ở Stockholm vào năm 1890 29. Những người chiến thằng