Trong quá trình phát triển của xã hội con người, mọi thứ mà trước đó con