Điện ảnh là một nghệ thuật hấp dẫn và hấp thụ của ảo giác. Đạo diễn