Tất cả chúng ta đều phải dùng nó, đều phải cần nó, và gặp không ít