Ma là một hiện tượng kỳ lạ, xuất hiện trong thế giới tâm linh của hầu