Đây là khối Rubik lớn nhất thế giới 17x17x17 được ông Oskar Van Denventer là một