Sét là một hiện tượng thiên nhiên phổ biến, nhưng ít được mọi người quan tâm