Hè chuẩn bị đến và lũ trẻ thì được nghỉ, thật khó lòng mà có thể