Thường thì những hộp thịt sau khi sử dụng chúng ta đều vứt hoặc dành lại