Sự nhiệt tình của bạn trong những cuộc nhậu là một điều tốt để giúp mọi