Hurricanes là thuật ngữ chỉ riêng những cơn bảo khổng lồ, có sức mạnh gió trên