Không ai muốn bị gọi vào bởi một sĩ quan cảnh sát. Nhiều lúc đi trên