Một tầu đánh cá ở Đại Tây Dương, sau khi đánh được mẻ cá lên đến